YxineFF

Chia sẻ.Tình yêu.Điện ảnh

01.04.2014: Kêu gọi gửi phim

30.06.2014: Hạn cuối nhận phim gửi tham dự

19.09.2014: Khai mạc

Tháng 12.2014: Bế mạc. Công bố và trao giải thưởng tại TP. HCM